Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘kennis management’ Category

De eerste generatie kennismanagement kenmerkt zich door het opslaan en optimaal distribueren van de ‘kennis die aanwezig is’ (‘stock’ – benadering). Het nadeel hiervan is dat de ‘eigenaar’ van de kennis en de plaats waar deze is opgeslagen ‘los van elkaar’ komen te staan. Dit geeft allerlei gedrag- en benuttingproblemen (bv: Van wie is deze kennis eigenlijk afkomstig? Is het een betrouwbare bron? Kan ik deze kennis wel vertrouwen?).

De tweede generatie kennismanagement hanteert een flow – benadering. In deze benadering wordt kennis niet als een statisch, geautomatiseerd vast te leggen, gegeven maar als een overtreffende trap van kennisuitwisseling beschouwd. Het gaat om verbindingen die ontstaan door interactie tussen mensen
(I Link, Therefore I Am).  Het gaat bij de tweede generatie kennismanagement om kennisbenutting van coöperatieve samenwerkingsverbanden. Bij coöperatieve samenwerkingsverbanden werkt men gezamenlijk aan bepaalde activiteiten, maar als een partij besluit uit dit verband te stappen voelen de overige partijen nauwelijks ‘pijn’. Het gaat over ‘los – vaste’ verbindingen.

Bij collaboratieve samenwerkingsverbanden zijn de partijen als het ware met elkaar verstrengeld en soms zelfs tot elkaar ‘veroordeeld’.  Als een partij opstapt leidt dit tot écht waardeverlies, omdat er kennis verdwijnt die niet makkelijk te vervangen of kopieerbaar is. Inmiddels zijn de contouren van derde generatie kennismanagement al duidelijk zichtbaar. Bij collaboratieve samenwerkingsverbanden gaat het om het slim afstemmen, verbinden en verzilveren van de vermogens van individuen, de kracht van het collectief (d.w.z. het type organisatievorm waarin men werkt: groep, project, team, netwerk, community) en de ondersteunende informatietechnologie (bv. web 2.0 software toepassingen zoals wiki’s, social networking, podcasts, blogs, peer-to-peer netwerken). Software maakt het mogelijk om de interne en externe kennisstromen te organiseren om sneller, innovatiever flexibel en creatiever te kunnen opereren. Hierbij is het zaak dat een organisatie in staat is zichzelf tijdig te revitaliseren.

Bron: www.k3nnismanagement.nl

Advertenties

Read Full Post »

Voorafgaand aan de prijsuitreikingen, biedt New Venture haar coaches de laatste jaren workshops in het kader van kennisdelen aan. Dit is interessant voor mijn persoonlijke kennismanagement. Dit keer werd de workshop verzorgd door twee bedrijven. MediaGuild, om ons te leren hoe een goed pitch eruit kan zien. En Humberto Schwab, om niet vanuit kennis, maar vanuit wijsheid (ofwel intuïtie) scenario’s voor de toekomst te maken, daarvoor een product te ontwikkelen en dat te pitchen.

Tijdens de workshop werd de methode van de socratische dialoog gebruikt. Socrates werd in 469 (v. Chr.) in Athene geboren en voelde zich geroepen om mensen aan het denken te zetten. Kennismanagement avant la lettre. Socrates sprak voorbijgangers aan en begon een onschuldig praatje over alledaagse zaken. Maar hij was niet tevreden met oppervlakkige of ongenuanceerde antwoorden. Mensen geloven té gemakkelijk in hun eigen redeneringen, vond Socrates. Hij vroeg steeds verder door. Hij wilde zijn gesprekspartner namelijk laten inzien dat deze allerlei niet-realistische uitspraken doet.

Hoe deed Socrates dat? Wat was zijn methode? Vooral door aandachtig te luisteren en het gesprek regelmatig te onderbreken met eenvoudige en nuchtere vragen: “O ja, is dat zo? Ben je daar zeker van of dénk je dat alleen maar?” Socrates wilde met zijn spel van vraag en antwoord mensen aan het denken zetten, want dan pas, wist hij, zou er ruimte komen voor wérkelijk inzicht. Dan zou de ander meer openstaan voor de realiteit, in plaats van zijn eigen idee over de realiteit te geloven.

Aanvullende regel tijdens deze workshop was dat er alleen uitgegaan mocht worden van het positieve. In sneltreinvaart werd een aantal kwesties ter tafel gebracht, die in een 4-assen model werden opgedeeld. Er werd uitgegaan van een samenleving die was gericht op luxe of gezondheid, in combinatie met ofwel een individualistische samenleving ofwel een samenleving gericht op de solidariteit. Zo werden er 4 groepen gecreëerd die aan de slag moesten met een product voor een van die 4 markten. Vervolgens moest er voor dat product een pitch worden gemaakt en gepresenteerd aan de rest van de groep. Het was ongelofelijk hoe goed we er allemaal in slaagden om in extreem korte tijd (2 uur) de theorie tot ons te nemen en om te zetten in actie. Alle lof voor de inleiders, en voor mij weer een geweldige methode op het gebied van kennismanagement en kennisdelen erbij voor in mijn rugzak!

Read Full Post »

Vorige week sprak ik met de manager van een grote afdeling in een grote organisatie, waar nog weinig bewuste aandacht is voor kennismanagement. Hij is verantwoordelijk voor het implementeren van kennismanagement, dat voor het komende jaar als speerpunt is benoemd.

Hij zat erg in zijn maag met het goed formuleren van de business case voor het onderdeel kennismanagement. Al eerder had hij de verantwoordelijkheid voor een project kennismanagement gehad, maar dat was stopgezet toen er andere prioriteiten werden toegekend. Natuurlijk had hij ervan geleerd, maar nu liep hij wederom tegen budgetproblemen aan. Hij koos voor de projectinsteek via de werkvloer, want daar moesten de mensen immers hun kennis gaan delen. Nu had hij geleerd er ook de directie bij te betrekken.

De juiste interface maken voor kennismanagement tussen werkvloer en directieInterface tussen de wensen van de werkvloer en de wensen van de directie
Ik kon hem enkele inzichten aanreiken op welke manier hij het meest strategisch zou kunnen benoemen waar hij met een verbeterd kennismanagement een concreet verschil (SMART) zou kunnen maken in de bedrijfsresultaten. Dit waren echter andere onderwerpen dan de onderwerpen die op de werkvloer belangrijk waren. De kennismanager moest als het ware alleen nog maar de juiste interface maken tussen de argumenten.
Vol inspiratie en goede moed is de manager verder gegaan met het formuleren van de juiste business case die voor iedereen naar het beste resultaat leidt. Verderop in het traject zal ik nog vaker als klankbord en sparringpartner ingezet worden.

Read Full Post »